Privacy policy

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – tzw. „RODO”:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych Stowarzyszeniu Fala w związku z jego działalnością jest:
Stowarzyszenie Fala z siedzibą w Kiczycach, 43-430 Kiczyce przy ul. Ochabskiej 133 (dalej: „Administrator Danych”), adres e-mail: administracja@fala.net.pl

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem:

pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia Fala, ul. Ochabska 133, 43-430 Kiczyce
pocztą elektroniczną, na adres: administracja@fala.net.pl
3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celach: realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wykonywania działalności statutowej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), realizacji wydarzeń w których Pan/Pani uczestniczy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. d) RODO), w celu wykonania umowy której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), prowadzenia działań marketingowych i promocji własnych produktów i usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także w celach statystycznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Przetwarzanie danych może być również prowadzone w oparciu Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu lub w określonych celach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

5. Przetwarzamy Pani/Pana dane:

1) zwykłe, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, NIP, data
urodzenia, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska członków rodziny, numer konta bankowego numer telefonu komórkowego, adres email, wizerunek;

2) szczególne w rozumieniu art. 9 RODO, w szczególności: dane dotyczące stanu zdrowia, przekonań religijnych i światopoglądowych.

6. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć pracownicy i wolontariusze Administratora Danych, podmioty, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, organizacje partnerskie oraz podmioty współpracujące przy realizacji Wydarzeń, organy lub instytucje upoważnione z mocy prawa, a także wyspecjalizowane podmioty, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych następujące usługi: administrowanie i serwisowanie oprogramowania, serwis IT, kadrowe, prawne, marketingowe, księgowe, szkoleniowe; kurierzy i poczta polska w związku z przesyłaną korespondencją.

7. Administrator Danych może przekazać Dane Osobowe do państw trzecich (krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Takie przekazanie może nastąpić wyłącznie w stosunku do państw, których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO Pani/Pana Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO). W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, zostanie Pani/Pan poproszony o wyrażenie zgody na takie przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się na wskazany adres e- mail Administratora Danych.

8. Monitoring Wizyjny.
Siedziba Stowarzyszenia Fala, w tym należący do Stowarzyszenia Fala Ośrodek h2o w Kiczycach oraz jego bezpośrednie otoczenie objęte są monitoringiem wizyjnym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz danych i informacji Pani/Pana dane osobowe rejestrowane przez monitoring są przechowywane maksymalnie 30 dni. Administratorem danych systemu monitoringu jest Stowarzyszenie Fala.

9. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

11. Prawa osoby związane z przetwarzaniem jej Danych Osobowych:

a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

b) prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art.18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);

d) prawo do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;

e) prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych;

f) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

12. Osoba, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

REGULAMIN STRONY

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej www.fala.net.pl.

 

DEFINICJE

Serwis– strona internetowa działająca pod domeną www.fala.net.pl prowadzona przez Stowarzyszenie Fala z siedzibą w Kiczycach, przy ul. Ochabskiej 133, 43-430, wpisane do rejestru NIP:6511621321, Regon: 278176769 oraz KRS:0000181615.

Użytkownik – każdy kto korzysta ze strony internetowej www.fala.net.pl

Klient – klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Płatność Elektroniczna – Dokonywana przez Klienta darowizna na rzecz Stowarzyszenia Fala z wykorzystaniem Usługi Płatności Elektronicznych świadczonej przez PayU w ramach Systemu.

Usługa Płatności Elektronicznych – Usługa świadczona przez PayU w ramach Systemu umożliwiająca dokonanie przez Klienta Płatności na rzecz Partnera z wykorzystaniem Metod Zapłaty.

 

OFERTA SERWISU

Stowarzyszenie Fala prezentuje w Serwisie informacje nt. Działalności Stowarzyszenia Fala oraz umożliwia:

wsparcie działalności Stowarzyszenia Fala poprzez dokonanie płatności online za pomocą serwisu PayU.
Zadeklarowanie chęci regularnego wsparcia działalności Stowarzyszenia Fala poprzez polecenie zapłaty lub cykliczne obciążenie karty płatniczej.
Otrzymywanie regularnych wiadomości od Stowarzyszenia Fala poprzez zapis na newsletter.

 

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW I PUBLIKACJI

Wszelkie publikacje, zdjęcia oraz logotypy są własnością Stowarzyszenia Fala I ich użycie bez zgody Stowarzyszenia Fala jest zabronione. Tylko materiały oznaczone przez Stowarzyszenie Fala, jako materiały “do pobrania” mogą być kopiowane. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać pobranych plików graficznych pobranych z Serwisu w celach komercyjnych lub innych celach niż zakłada dany projekt Stowarzyszenia Fala.

 

FORMY PŁATNOŚCI

a) Przelew tradycyjny – na rachunek bankowy

b) Płatności po przez PayU.pl – usługa płatności kartą kredytową bądź bezpośrednimi przelewami z większości polskich banków obsługiwana przez firmę PayU

ZASADY PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH
Serwis umożliwia naszym Darczyńcom możliwość dostępu do narzędzia pozwalającego na przekazanie wsparcia finansowego poprzez płatności cykliczne – recurring. Jest to automatyczne obciążenie karty wykonywane w określonych odstępach czasowych. Darczyńca nie musi przechodzić za każdym razem procesu płatności oraz ponownego podawania danych karty płatniczej.

Transakcje w imieniu Stowarzyszenia Fala wykonywane są poprzez system PayU, który umożliwia dokonanie płatności kartami bankomatowymi, debetowymi, kredytowymi, charge, przedpłaconymi firm VISA I MasterCard. Pierwsza darowizna pobierana jest w dniu zadeklarowanego stałego wsparcia.

Stowarzyszenie Fala nie przechowuje danych kart Darczyńców. Ponadto Darczyńca ma prawo zrezygnować z płatności reccuringowej na rzecz Stowarzyszenia Fala w każdej chwili. W celu odwołania płatności reccuringowej Darczyńca musi powiadomić Stowarzyszenie Fala na adres, który jest podany w Serwisie. Po zawiadomieniu o chęci rezygnacji ze stałego wsparcia kolejne wpłaty nie będą pobierane z konta Darczyńcy.

 

PŁATNOŚCI ONLINE

Płatności on-line są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP7792308495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000274399.

Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Stowarzyszenia Fala celem wsparcia działań statutowych. Stowarzyszenie Fala jest organizacją pozarządową, tym samym darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia Fala może zostać rozliczona pryz rozliczeniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym.

Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).

 

REKLAMACJE

W celu reklamacji prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@fala.net.pl lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie Fala ul. Ochabska 133, 43-430 Kiczyce z dopiskiem REKLAMACJA. Rozpatrzenie reklamacji może potrwać do 14 dni roboczych.

 

REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

W celu rezygnacji z subskrypcji prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@fala.net.pl lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie Fala, ul. Ochabska 133, 43-430 Kiczyce z dopiskiem REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI. Rozpatrzenie rezygnacji może potrwać do 14 dni roboczych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona www.fala.net.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego regulaminu winny być przesyłane na adres: biuro@fala.net.pl